فهرست مطالب آموزش مبانی فیبر نوری

فیبرنوری چیست ؟

فیبرنوری چگونه کار می کند ؟

تاریخچه فیبرنوری

روش تولید فیبرنوری

مفهوم طول موج

فرکانس

مفهوم عرض ( پهنای) پالس

انعکاس کلی داخلی

ضریب شکست در فیبرنوری

قطر میدان مد MFD

فرکانس

طول موج قطع

طیف الکترومغناطیسی

عوامل ایجاد افت در فیبرنوری

پاشیدگی یا دیسپرشن

انواع فیبرنوری