معرفی کتاب :راهنمای تکنسین های فیبرنوری

Fiber Optics Technician’s Manual

FIBER OPTICS TECHNICIAN’S MANUAL, 4E is the ideal practical guide for designers, installers, and troubleshooters of fiber optic cable plants and networks. It reflects recent changes in fiber optic technology, marketing, and applications, including wider usage of Fiber To The Home (FTTH) applications and Local Area Networks (LANs). This book begins with a brief history of the development of fiber optics and progresses from the basics of this technology and its components, to installation and testing. FIBER OPTICS TECHNICIAN’S MANUAL, 4E will provide readers with a comprehensive overview of all aspects of fiber optics as used in communications systems, including telephone, CATV, and computers.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *