طیف الکترومغناطیسی

طیف الکترومغناطیسی

نور تحت شرایط مختلف رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهد. برای توصیف این رفتار ها ، باید از دیدگاه های مختلفی به این موضوع نگاه کرد که عبارتند از : نور هندسی نور موجی نور کوانتومی در بحث ما، READ MORE